تاريخ : چهارشنبه ۲۹ اسفند۱۳۸۶ | ۱۴:۵۶ بعد از ظهر | نویسنده : پروا نه میلا نی میبدی


تاريخ : دوشنبه ۲۷ اسفند۱۳۸۶ | ۲۰:۲ بعد از ظهر | نویسنده : پروا نه میلا نی میبدی
یک قطره تعریف.

آری تنهــــــا یک قطره تعریف ا زا قیا نوس بیکران است ،سخن در مورد

شا عرا ن گفتن ، آ نهم شا عرا نی که روح بلند پر وازشان ا موا ج ا ثیری  کهکشا نها را در   می نوردد تا در نا شنا خته ترین  جا یگاه علو ا ندیشه ، بلوره های مشعشع ذهن تشنه ی  شعور ناب را  سیــــراب گر دا نیــــده و توا نمند شو ند

تا با ا بزا ر حروف و هستـــــــه ی غنی شعـــور ، ســـا زنــده ی زیبـــا ترین  و کوتا هترین و همچنین رسا ترین پیا مهای موزون ا ثرگذارادوارخویش بوده  بی ا دعاآ ئینه ی زمان باشندو تصویرگرا لفا ظه به سینه خفته ی مردمان.

" نزهت پـو لا دی" یکی ا زآن فـرهیختـگـــــــــــان ا ین مرزو بو م ا ست  که  با گزینش تخلص" رها " ، هم پروازگرو هی فر زا نـه و ژرف ا ندیش درا نجمن اد بی ی " گلستا ن سعدی "می با شـد. " نزهت" ا گرچه دو سـا لی است عا شقا نه به ا ین ا جتما ع  عار فا نه  پیو ستــه و سرودن را تجر به- می کنـد . لیکن  سرو ده هـا ی پـر حجـم مـوزونش ، ا ز آ نچنــــان معنـــا وغنا ئی برخور دا ر ا ست که به جر أ ت می توا ن گفت ، جا ی تأ سف بو د    ا گرنمی سرود .

" نزهت پو لا دی " ا ین با نو ی غزلسرا ی توا نمند معا صر، در یک روز گرم    تا بستان  در خا نوا ده ا ی  با فر هنگ ، ا ز پدری ادیب و ما دری فهیـــــم         در خطه ی فر هنگ پر ور کر ما ن ، پا به جهان آ غا ز هستی عینی نها  د.

 " نز هت "  در دا ما ن وا لد ین ادب دوست وعلا قمند به شعر و صا حب اندیشه و شعور، دوران کو دکی را پر ثمر سپری نموده و بعد از اتمام حصیلات دبیرستان به شغل  شریف و مقدس آموزگاری مشغول و سپس

 ا د ا مه تحصیل دا ده و در رشته ی علو م اجتما عی  ا ز دانشگــــــــــــاه علا مه طبا طبا یی  به اخذ در جه ی لیسا نس نا ئل گردیده و  در  مقام  مکرم دبیری ، همچنان به تدریس جو ا نا ن ا ین مرزو بوم           

 تا مرز با زنشستگی ادا مه ی خد مت می دهد.

" نز هت پو لا دی " بعبا رتی " رها " ، در یکی ا ز سروده ها یش شجا عا نه  به مقا بله ی شعری با اسا تید سخن و اندیشه و کلام  شیرین پارسی ی گذشته و معا صر بر خو استه و پا سخ موزونی  خطاب به "حا فظ " و

 " صا ئب " و " شهر یار " ، در مورد  شعر " ا گر آن ترک شیرازی...." در پایان  همین قسمت  می پر دازد که بعد از درج شعر آن بزرگان ،به سروده ی        " نزهت " را ملا حظه  خوا هید  فر مود .

"حا فظ ":

ا گـر آن تـــر ک شیــــــرازی  بــدست آ رد دل مــــــــــــا را

 به خـا ل هنــد و یش بـخـشــم سـمـــر قنــدو بخـــــا را را   

" صا ئب تبریزی":

ا گر آ ن تــر ک شیــــــــرا زی بـــدست آ رد دل مــــــــــا را

به خـال هنــــد و یش بـخـشـم ســـرو دست و تن و پـــا را

هرآ نکس چیـزمی بخشـدز مــا ل خـو یش مـی بـخـشــــد

نه چـو ن حــا فظ کـه مـی بـخشـد سمـر قنـد و بخـــا را را 

"شهر یا ر":

ا گـر آن تــــر ک شیــــــــــرازی بــدست آ رد دل مــــــــا را 

به خـا ل هنــدو یش بـخـشــم تـمــــــا م رو ح و ا جــزا ء  را

 هـرآ نـکس چیــز مـی بـخـشـد بسـان مـرد مـی  بخشــــد

نه چــون "صا ئب" کـه می بخشـدسـرو دست و تن وپـــا را 

 ســر و دست و تن و پـا را بـه خـا ک گـو ر مـی بـخـشنــــد

نه بـرآ ن تـر ک شیـــــــرازی کـه بــر ده جـمــلــه دلـهـــا را

"نز هت پو لادی" رها:

ا گــرآ ن تــــــر ک شیــــــــرا زی بـــدست آ رد دل مــــــا را

به خــا ل هنـــد و یش بـخـشــم ســـرا ســـر کُـلٌ دنیــــا را

هـرآ نکس چیـــز مـی بـخـشـــد زیــا د و بیش مـی بخشــد

نه مثـل " شهـر یا ر" تنـهـــا بـه بـخـشــد رو ح و ا جـــزا ء  را

برا ی پیش کشش بخشــم، تمــــــا م عشق و قلبــــــــم را

نه چو ن " صا ئب " که بخشد دست و سر، هم تن و هم پا را

بـرا ی ثبت عشقــــم در دلش ، یـکـجــــا بـه بـخـشـــــم من

تمــا م زنـــد گـــی را ا ز نخست ، تــا بـعـــــد فـــــــــر د ا را

 « با تشکر از خا نم "نزهت پو لا دی " رها ، و سپاس از نظرات شما »تاريخ : پنجشنبه ۲۳ اسفند۱۳۸۶ | ۱۹:۴۹ بعد از ظهر | نویسنده : پروا نه میلا نی میبدی
View Full Size ImageView Full Size ImageView Full Size Image

تاريخ : پنجشنبه ۲۳ اسفند۱۳۸۶ | ۱۶:۳۹ بعد از ظهر | نویسنده : پروا نه میلا نی میبدی
رعا یت تنا سب ٬ در ا نتخاب بهترین لباس:

در کتاب فنی مهندسی " طرا حی و انتخاب لباس " به ا ین نکتــه ی مهــٌم اشاره نموده ا م که ٬ بهترین و منا سبت ترین لباس برای اشخاص ٬گرا نترین    و پر زرق و برق ترین و گاه مد ترین آ نها نیست. بلکه بهترین تن پوش برا ی  هر کس آ ن ا ست که بهنگام ا نتخاب ٬ رعا یت   ا صول تناسب با سن ٬ وزن ٬ قد ٬ رنگ پوست ٬ نو ع آ را یش ٬ فصل ٬ زما ن ٬ مکان ٬ مقــام    و فر هنگ جا معه در نظر گر فته شود.

تو جه به ا ین نکات ساده و ا سا سی و رعا یت آ نها  ٬ با عث می شود هر کس برازنده ترین  لبـاس هـا را  برا ی موقعیت خـود ا نتخـاب کـرده ٬ و بـدینســـان در هـر محیطی ٬ یکی ا ز  شیک پو شترین ها با شد .

البته بسیار دیده شده است که ا کثر یت دختر ا ن و پسران جوان ٬ رعا یت این اصول را چندان جدی نگر فته و مشکلی هم ایجاد نمی شود . زیرا آ نها ٬ هما نند گلهای زیباورنگارنگی هستند که در هر شرایطی ا بتدا جلو ه های برازنده ی  خدادادیشان را بنما یش گذا شته و سپس   گرا یشات  مدرن گرا یانه  خود را پا سخگو می با شند . ولی عدم رعا یت ا صـول مذکـوربرای سنین بالاتر ٬ می توا ند مو جبات  نا هما هنگی ٬ نا آ گا هی و بد سلیقگی ی آ نا ن را                بنما  یش بگذارد . د ر ا ین قسمت تصویری را در را بطه با موضو ع ملا حظه فر ما ئید. 

 

 

 تاريخ : یکشنبه ۱۹ اسفند۱۳۸۶ | ۱۰:۱۸ قبل از ظهر | نویسنده : پروا نه میلا نی میبدی

پر بار تر ین نوروز را برای تما می ی همو طنان گرامی آ رزو داریم.

" کلوب فر هنگی هنری با نوان د ا نشگا م"تاريخ : پنجشنبه ۱۶ اسفند۱۳۸۶ | ۲۰:۱۴ بعد از ظهر | نویسنده : پروا نه میلا نی میبدی
مقدمه ای کو تاه ٬ به قلم شا عره ا ی فرزا نه ٬ ا ز خطه ی ا ند یشمند پرورکرمان

       بانو ی فرزا نه " خانم اطهره پو لا دی " دبیر بازنشسته آموزش و پر ورش

  : روز ها ی تلخ تنها یی ا ز راه رسیده بودند تا مرا با خود به عمق رنجهای بی پا یان بکشــــا ننــد . را هــی برا ی رهــا یی ا زا ین حس دردنـــــا ک

 می جستم . و هروز بیشتر درا ندو ه سـر خورد گیهـا ی ا ین دنیا ی فا نی فرو می رفتم . گو یی هیچ چیزنمی توا نست ا زسنگینی با ر غمها یم-      

بکا هد و قلب نا آ را مم را آ رام گر دا ند . من در جستجوی حقیقتی دیرینه ٬ پیو سته در تکا پوی خویش بودم . تا آ نکه روزی در میان موجی ا ز تحیر و

ا بهام ٬ رنگین کما نی فکر برا نگیز برمزار هستی ی بی رنگم سا یه -       

 فکند . نمی دا نستم معنا ی آن ندا ی منور چیست  تا آ نکه بار دگر تکرار

شد. و مرا به باور حضور باور هستی بخش خود رسا ند.

از آن زمان به بعد دیگر معنا ی رنج را نمی دا نم چرا که آ نهم بخشی 

لاینفک از حضور دنیوی بشر  در تب و تاب معبود نا دیده می با شد.

من به اعتبار آن نور بیدار کننده دیگر مفهو می برا ی وا ژه ی  تاریکی

نمی شنا سم. زیرا آن ا نوا ر مشعشع و سا طع آنچنا ن تمامی نسوجم را

در ستیز با تا ریکی ها متحول گر دا نیده که  حضور عشقی عمیق و

ما ند گار را برایم  هد یه آورده ٬ تا جا یی که  به حر مت مطهر کسا نی 

می سرا یم که با ذرات حضور و ا ندیشه و در نها یت هشیاری  در تما می

لحظات  شب و روز ٬ بویژه سحر گا هان در ا طرا ف و ا کنا ف خویش 

حسشا ن  نموده و با ور شا ن می دارم. و کرا مات ا لهی را بر خویش 

وعزیزا نم ٬ ا زبرکات حضور پر برکت ا ین معززین در گا هش می دا نم.

وشفاعتشان رادرحیات وممات خوا هانم.و درودمن برآن چهارده معصوم.

                                         " عشق جا وید "

تو را ا ز جان خـود  بهتـر بـدا نـم             کسی را بـه ز ا ز تـو من نـدا نـم

دلم ٬روحم به تو مشغول با شد             بدان در ذهن من ٬ جز تو نبا شد

سـرا فـرازی بـه ا میـد تـو بـوده             همه تو فیق در شعر و سـروده

دلـم را خو ش کنـم بـا دیـدن تو              مشـا مـم لـذٌت بـو ئیـــدن تــــو

به آرا مش رسـم بـا دیـدنت یـار              تو هستی منبع مهر و تو دلـدا ر

عـزیـز و مهـر با ن و با گذ شتی              مرا دو ر کرده ا ی تو ا ز پلشتی

درون قلب من ٬ جا ی تو با شد              نشـان رو ی زیبـا ی تـو بـا  شـد

من مخلص به ا مید تو بـا شـم              به یا د عشق جا و ید تـو با شـم

     « با سپا س ا ز " خانم اطهره پو لا دی " و آ رزوی طول عمر با عزت برای ا یشان» 

{بعدازاین به معرفی"خانم نزهت پولادی"غزلسرای توانمند معا صر خواهیم پردا خت.}٬

فرارسیدن" هشتم مارس" روزجها نی زن ٬ بر تما می ی با نوا ن جهان خجسته با د. تاريخ : جمعه ۱۰ اسفند۱۳۸۶ | ۲۰:۲۲ بعد از ظهر | نویسنده : پروا نه میلا نی میبدی
                                          در انتظاز بهار

                                      *سرا ینده " دکتر آفت دنیوی "  جراح ومتخصص بیماریهای زنا ن.*

                       پـرنـد گـا ن مهـا جـر ٬ بهـا ر می خو ا هند

                      چکا و کـا ن به نـا ز ٬ مهـر یار می خو ا هند

                      نشـستـه بر سـر عشا ق ٬ بر ف پیری و باز

                      بـه یـا د دور جـوا نی ٬ شــرار می خو ا هند

                     فسـر ده قلب عـا شقــان  ٬ ز ســر دی دی

                     ز فـرودین نـوا ی چنـگ و تـــا رمی خو ا هند

                     شکستـه نـا ی تمنــــا ٬ بـه سینـــــه و لیک

                     سـری ز با نگ ا نا لحق بـه دار می خو ا هند

                     کجا ست سا حل آ را م زند گی؟ ا ی دوست

                    خمیده قا مت اموا ج هم ٬ کنا ر می خوا هند

               « با تشکر از " خا نم دکتر آفت دنیوی " با نوی اندیشمند و فرزانه»تاريخ : جمعه ۱۰ اسفند۱۳۸۶ | ۱۷:۱۶ بعد از ظهر | نویسنده : پروا نه میلا نی میبدی

شعـركلاسيك پارسي ا زا نواع قا لبهاي وا وزا ن مختلف تشكيل گرد يده  كه همين تنوع و گو نا گوني

با را ستحكام وا رزشهاي ا د بي ا ش را  تضمين نموده تا جا ئي كه همچنا ن  د رعـرصه ي هنرو ا د بيات

ا يرا ن و جها ن ، به اعتبـــا ر حفظ و رعا يت  وزن ، رديف ، قا فيه و قا لبي كه دارد پا برجا و پرطرفدا رومورد پسند ا ند يشمند ا ن فرهيخته و فر زا نه  پارسي دا نان مي با شد . بگو نه ايكه  در تما مي ي

 كتا بخا نه ها ي معتبر دا نشگاه هاي جها ن  جا يگا هي ويژه ای دا رد .

 

  « د را ين قسمت ا شا ر تي اجما لي بر ا نو ا ع آ ن خوا هيم دا شت .»

تر جيـع بنـد :

تر جيع بند، د ر ا صطلا ح علم بديع آ ن ا ست كه شا عر چند غزل يا چند بند شعر د ر بحر موا فق و قا فيه ها ي مختلف بگويدو بعـدا زهر بند يك بيت مكرربا قا فيه ي جدا گا نه بيا و رد كه ا ين بيت را ترجيع يا برگر د ا ن يا بند گردا ن گو يند.

د و بيتــي :

د و بيتي ، نوعي  ديگرا ز شعـرا ست كه دا راي د و بيت  يا چها ر مصرع مي با شدو ما نند ر با عي  مصرع اول و دو م

 و چها رم آ ن قا فيه د ا ر د ، ا ما و زن آ ن با وزن ربا عي تفا وت دارد . و برو زن لا حول ولا قوة الا با الله نمي با شد.

در حا ليكه ربا عي  حتما ً بروزن  دوازده سيلا بي سروده شده و قا فيه ي مصرع ا ول ، دوم وچها رم آ ن

هم وزن ا ست.

ر با عي :  د ر متن  دو بيتي  با لا تعريف گرد يده ا ست .

قـصيــد ه :

قـصيـده ،  نو عي ا ز شعر ا ست كه  قـصه وا ر و قـصه گو نه  ولي د ر قا لب موزون و بيشتر د رمدح و يا ذم كسي يا چيزي مي گويند و دو مصرا ع بيت ا ول آ ن ،‌ با مصرا ع  دوم سا ير ا بيا ت آ ن  هم قا فيه  و تعدا د آ ن ا ز شا نزده

بيشتر بوده و بيا ن جمع آ‌ ن  قـصا ئـد خو ا نـد ه مي شــو د .

غـزل :

غـزل ، در عر بي  صحبت و شو خي كردن  با زنا ن و يا د ر وصف  و عشق  آ نا ن سخن گفتن  ر ا

غـزل گوينـد . و همچنين  نا م نوعي ا ز شعـر ا ست كه  بيشتر د ر با ره ي عشق و عشقبا زي

با زنا ن سرو ده مي شود .

و تعـدا د ا بيا ت آ ن ،‌ كمترا ز هفت و بيشترا ز پا نز ده بيت نبا يد با شد . ا ما د ر معا رف ا يرا ن ،

 غـزل به عـنوا ن شعـر لطيف وعا شقا نه وعا رفا نه جا ي خا ص دا شتـه وگا ه خا رج ا زقوا نين فو ق

 و صف شـده و  متجلي مي گر د د .

مثنوي :

مثنوي ، به شعري گفته مي شود كه هرد و مصرع آ ن قا فـيه  يكسا ن دا شتـه وا زنظروزني ،

  بسيـا ركو تاه و ده ا لي  يا زده سيلا بي مي با شد . و به لحا ظ كم وزن و سا ده ترسرو ده شد نش

 نسبت به سا يرا شعا رمو زون معمو لا ا زا بيا ت طو لا ني تري  بر خور دا ر مي با شد .

مسمط  :

مسمط ، د ر زبا ن عر بي به حكمي كه رد نشود وا عترا ضي برآ ن نبا شد ، و نيز به مفهوم دررشته كشيده شده

و مروا ر يد رشته كشيد ه را گوينـد. وهمچنين د را صطلا ح علم بد يع آ ن ا ست كه شا عـر، چهـا ريا پنج

يا شش مصراع يا بيشتر " تا  ده مصرا ع" بر يك قا فيه بسرا يد، و بعد يك مصراع با قا فيه ي د يگربيا ورد

 كه د را صطلاح چها ر، پنج و شش مصرا عي را به ترتيب مربع ، مخـمس ، مسد س ، و عـمو ماً  همه را مسمط گوينـد .

مر صع :

د ر زبا ن عـربي  معني  جوا هر نشا ن و گو هرنشا ن را مي دهد . و ليكن عرفاي شعروا د ب پا رسي

به آ ن گو نه ا شعا رموزون كه گا ه درآ نها ا زعبا را ت و كلما ت عربي بهره گيري شود، بدو ن آ نكه خللي

 د رشكل و قا لب ا صلي ي شعرا يجا د شود، شعرمر صع گويند .

« برگزيده ا ز" فرهنگ د كترحسن عميد" با ا نـد كي د خل در كو تا هترنمود ن جملات ود رج مقد مه »

      

     

  

    

 تاريخ : جمعه ۱۰ اسفند۱۳۸۶ | ۵:۳۱ قبل از ظهر | نویسنده : پروا نه میلا نی میبدی
                                                                                      

                                                                                      

                                                                                    

                                                                                 

                                                                              

                                                                             

                                                                          

                                                                        

                                                                       

                                                                     

  نوروز ۸۷ برتما می هموطنان عزیز٬درهر کجای جهان که هستندخجسته باد.

                        " کلوب فر هنگی هنری با نوان دا نشگا م "تاريخ : جمعه ۱۰ اسفند۱۳۸۶ | ۴:۲۱ قبل از ظهر | نویسنده : پروا نه میلا نی میبدی
جرا حی زیبا ئی صورت

تاریخچه اعمال جرا حی و کشیدن و بر داشتن پوست صورت به طریق محدود که فقط شا مل پوست بوده ٬ از اوا یل قرن بیستم در کشور های ارو پا ئی انجام شده که تو سط بیمار و پزشک به خا طر و ضعیت اجتما عی همیشه پنهان نگه دا شته می شد .

در حا ل حا ضر و از سال ۱۹۷۰ میلا دی٬ اعمال جرا حی ی کشیدن پو ست صورت در مرد و زن متدا ول گشته ٬ به ویژه هنر پیشه های سینما ٬ گو یندگان تلویزیون ٬ منشیها و مانکنها٬ و حتی در پاره ای از موارد در جنا یتکا را ن جنگی  و یا اجتما عی به صرف عدم شنا سا یی٬

این عمل  تو سط پزشک جرا ح پلا ستیک ٬ صورت می گیرد. امروز ه دامنه ی  انجام این  نوع جرا حی  گستر ده تر گردیده تا جا یی که  حتی  خا نمهای خا نه دار هم  به لحا ظ زیبــــــا و جوانتر شدن  به آن رو آورده اند .

انجام این عمل در بیما را نی که در حوادث گو نا گون  نظیر آتش سوزی و یا تصا دفات را نندگی و  حملات حیوا نات وحشی  و یا در گیری های شدید منجر به ضرب و شتــــــــــــم  وحتـی  معـایب مادر زا دی ٬ چهره و ظا هری نا خو شایند  پیدا می کنند ٬ بسیارمفیدو موثرمی باشد.

بطوریکه می توان گفت ٬ارزش روحی و روا نی و اعتماد آوری این عمل  برای شخص بیمار٬  بمراتب  بر مختصر مشکلات احتما لی  بعد از عمل برتری دارد. 

«منتخب از کتاب "جراحی زیبا یی صورت"ترجمه دکتر ید الله داداشی.انتشارات شهر آشوب.»تاريخ : یکشنبه ۵ اسفند۱۳۸۶ | ۲۳:۱۰ بعد از ظهر | نویسنده : پروا نه میلا نی میبدی
این شعر قشنگ و جوان ٬ سروده ی " پدیده میلا نی" می با شد.

"پدیده " یکی از اعضائ کلاب فر هنگی هنری «با نوان دانشگام»

و فارغ التحصل از دبیرستان  و سرگرم دروس کنکور بوده و گـــاه 

اشعار موزون و ظریفی را  به جهت انعکاس بما می سپـــــــارد.

                                     و ا ینهم  شعر

                       " خدا حا فظ کتابم"  

               با تو بدرود ای کتا بم ٬ نازنین همسفـــــــــــــر من

              سال آ خر بر تو افتــا ٬  بار ها ا ین نظـــــــــــــر من

              فصلی که من با تو بودم٬ فصل نه ما هه ی تحصیل

              قصه ا ی شد شاد و شیرین ٬ در مسیـــــر گذر من

              بعد تو با حجمی دیگر  ٬ در فصول علـــــم و دا نش

              همجنان پـٌر بارو  دلخواه ٬ گرم می گردد ســـر من

              با تو در هر جا که بودم ٬ بهترین ا و قات بگــــذشت

              بر نتا بید ا ز تو دوری ٬ لحظه ا ی در بـــــــــا ور من

               نیست در آفا ق و انفس ٬ همچنان تو دوست نیکو

               ظا هراْ خو با ن زیا دند ٬ لیک تو ئی آ ن بهتــــر من

               تو پدید و من " پدیده " ٬ از تو ام معنــا رسیـــــــده

                زآ ن  همه  زنجیر ا لفت ٬ گشته رو شن بصـر من 

                            با سپاس مجدد از  "پدیده  خانم  میلا نی "تاريخ : جمعه ۳ اسفند۱۳۸۶ | ۰:۲۷ قبل از ظهر | نویسنده : پروا نه میلا نی میبدی
سرطا ن رحم :

{ برگزیده از  سری مقا لات  ساز مان مبارزره با سر طان  ٬ نو شته ی  " دکتر فرا مرز  سلیمی " استاد دانشگاه تهران }

بیماری ی سر طا ن رحم انوا ع مختلفی دارد که اکثرا ْدر خا نمها ی ۴۵ سال به با لا ٬ یعنی در سنین یا ئسگی دیده می شود.

نوع شایع آن ٬سرطان لا یه ی داخلی جسم رحم است که درخا نمهای چاق و مبتلا یان به فشار خون و بیما ری قند ٬ بیشتراز دیگران دیده می شود.

لذا ا ین نوع ا فراد با یدبه علا ئم هشدار دهنده ا یکه ذکرخوا هد شد تو جه ی بیشتری نموده و آ نها را به خا طر بسپا رند.

معمو لا ْا ولین علا مت ا ین سرطان ٬ لکه بینـی و گاهی خو نریز یهـا یشدید بعدا زیا ئسگی ا ست . و چو ن ا ین خو نریزیها ممکن است بطور منقطع و شبیه به قا عدگی با شند . لذا گا هی با قا عدگی  طبیعی اشتباه گر دیده 

و شخص مبتلا ٬ به تصور ا ینکه  عا دت ما ها نه اش بر گسته و او دوباره جوان شده ٬ ا حسا س خو شحا لی نموده و از تعقیب و معا لجه ی بیماری اش غا فل می ما ند . 

در حا لیکه هر نوع خو نریزی  بعد ا ز یا ئسگی ٬ کا ملا ْ غیر طبیعی  بوده   وممکن است علا وه بر علل دیگر ٬ بعلت سر طا ن جسم رحم ایجا د شـــده با شد .  

در ا ینصورت  با نوا نی که دارای چنین شرا یطی می با شند ٬ با ید هر چه زود تر به  متخصص بیما ریها ی زنا ن  مـر ا جعه نمـوده و مو قعیت  خـو د را با آ نان در میان بگذارد.                                                                               

نکته ی بسیـا ر مهــم ا ینکه ٬ تنهــا را ه تشخیص ا ین بیمـا ری ا بتدا  نمو نه بر داری نسجی از دا خل رحم بو سیله ی عمل کو تاژ می با شد .

و تا ا ین کارصورت نگرفته ٬ با یدا ز مصرف دارو ها ی مختلف بخصوص هور مونها که به و فور تجویز  و گا ه با عث تشدید معضل مو جود می گر دنند پر هیزنمود.                                                                                                     

زیرا سر طا ن جسم رحم  دربسیاری از موارد بخصوص وقتی که در مر ا حل اولیه  تشخیص داده شود ٬ بخو بی و گا ملا ْ در مان  خوا هد شد . و جا یmouse code

كد ماوس