تاريخ : جمعه ۲۵ اردیبهشت۱۳۸۸ | ۱۸:۴۱ بعد از ظهر | نویسنده : پروا نه میلا نی میبدی
                   "فر دا چه خو ا هد شد.؟!"

                                                   

ا مروز را د ید م  چه سا ن بگذ شت        فر دا نمی دا نم چه خو ا هد شد

                                            به زو دی منتظر بقیه ی اشعار با شید.

 تاريخ : جمعه ۲۵ اردیبهشت۱۳۸۸ | ۱۷:۳ بعد از ظهر | نویسنده : پروا نه میلا نی میبدی
         " بر تر ینها برای بهترینها "

                      

و تو ا ی  جوا ن فر دا هــــا ، به چــــــه فکر می کنی ا کنـــــو ن .؟

نگرا ن نبا ش  نا زنین  من ، آ ینـــده را تـو آ بـا د خـو ا هی نمــــــود

اگر چه  من  قدر امروز را ندا نسته و در اندیشه ام جا یی برای تو

و فر دا های زیبا تر از  حال  متصور نگر دید ه ، و لی مطمئن با ش

 " چنـــا ن نمــــا نـــد و چنین هــــــم نیـــز نخــــــوا هـــد مــا نــد "

        تر دید نکن که  " برترینها برای بهترینها " خوا هد بود و بس.

 تاريخ : یکشنبه ۲۰ اردیبهشت۱۳۸۸ | ۱۹:۱۱ بعد از ظهر | نویسنده : پروا نه میلا نی میبدی
                                      این زن کیست .؟

بسیار متین  و محجوب به نظر می رسید. چهره ا ی آ شنا د ا شت .

فکر می کردم با ید همین چند روز قبل ا و را دیده با شم.

چشما ن درشت و لبها ی برجسته و قدی بلنددا شت . به نظر نمی رسید

بیشتر ا ز سی سا ل سن دا شته با شد. با تما م ا ین جلو ه ها ی برا زنده

لبا سی  مستعمل و همچنین کفشها یی تا بستا نی وکهنه تر ا ز ما نتو و

 رو سری اش بر پا دا شت که در آ ن هوا ی سرد و با ر ا نی حکا یتی ـ

درد نا ک ا ز فقری آ شکا ر  به نما یش می گذا شت.!

من ا ز ا ین منا ظر ا نسا نی بسیا ر دیده بودم ا ما ا ین یکی دا ستا نی ـ

دیگر دا شت . مثلا ا ینکه من ا و را در جا یی دیگر دیده ا م، اما کجا ؟ ـ

نمی دا نم .! چندین با ردیگر به آ ن با نو ی زیبا و محجوب نگریسته و

به حا فظه ام فشار آ ورده که  شا ید یا ر ی ا م کند و بدا نم  با لا خره

ا و را کجا دیده ا م. به نظر می رسید که ا ز نگا ه ها ی مکرر من  بسیا ر

نا را حت شده با شد زیر ا به یکباره و با بغضی نا محسوس رویش را به ـ

سمت دیگر  چر خا ند . من ما ندم و  سو ا لا تی بی جوا ب ا ز خو یش .

در همین هنگا م  متو جه شدم گرو هی دیگر به ا و می نگرند و گو یا ـ 

پا سخ سئو آ ل من نزدآ نا ن است . در همین مو قع دختر دا نشجو یی ـ

 که کنار من نشسته و ا حتما لا کنجکا و ی من ر ا هم زیر نظر دا شت

خطا ب به من گفت : خیلی عجیب ا ست با ورم نمی شه ا ین با نو ی ـ

جوا ن تا ا ین حد و ا ندا زه شبیه " آ نجلینا جو لی " با شد. تا زه  دوزا ری

من ا فتا د و فهمیدم چرا تصور می کردم قبلا ا و را دیده ام .!

تقریبا علت نگا ه ها و کنجا و ی همه ی مسا فرا ن مترو به آ ن با نو ی ـ

 ژنده پو ش و زیبا ، در وا قع شبا هت سیصدو شصت و یا صفر در جه ا ی 

 و همچنین ا ختلاف صدو هشتا د درجه مو قعیت و زند گی ا شا ن بو د.

و در حا لیکه با دختر جو ا ن و دا نشجو را جع به گستره چنین  احوا لا تی

 درمیا ن با نو ا ن و مرد ا ن ا یرا نی صحبت می کردیم به انتها ی ا یستگاه

 مترو رسید ه ا لزا ما همه پیا ده شدیم و آ ن با نو ی ژنده پو ش بدون آ نکه

بدا ند به چه شخصیت هنری و مشهوری شبا هت صد در صد دارد در 

میا ن اذد ها م  مسا فرا ن مترو نا پدید شد .   

  
  

 تاريخ : شنبه ۱۲ اردیبهشت۱۳۸۸ | ۱۴:۴۷ بعد از ظهر | نویسنده : پروا نه میلا نی میبدی
            «روز معلم خجسته و بر قرار باد.»

                                

            " شا یسته گا ن زمان را بیش از اینها پا س بداریم."

از معلم مشعل علـم رو شن است     زین و جودهرشوره زاری گلشن است

هر که در ک کرد گفته ی آ مو ز گار     هر گز ا و را بد نیـــا مد روز گـــــــــــار

دو لتی که ا ین حر فه را تر ویج داد     ملت اش از بند جهل آ ســــــوده با د

ا ی معـــلم روز تو فر خنـــده بـــا د      تا ا بد نا م شـریف ا ت زنــد ه بـــــا د تاريخ : پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت۱۳۸۸ | ۱۶:۱۷ بعد از ظهر | نویسنده : پروا نه میلا نی میبدی
                   

هموطن گرا می  دهم اردیبهشت ما ه را که  روز " خلیج فارس "

نا مگذاری شده  است به همه ی شما عزیزا ن تبریک می گو یم .

                              

                 خلیج فارس هستم من  خلیج هر چه ایرا نی

                  نمی زارم وطن دزدا ن کنندم مفت قــر با نی

                  من از جغرا فی ی ایرا ن سجـــل ملیت دارم

                  نمی زارم سر خو د را به روی هیچ دا مــا نی

                 صبا دیدم که دلسوزا ن  خلیج فا رس خوا نندم

                 درون هر حبــا ب من  به پا گـر دیـد مهمـــــا نی

" ادا مه  ی این شعر ملی میهنی را در  روز سه شنبه بیست و نهم اردیبشت ماه ۱۳۸۸ در شب شعر 

"بهار خا قا نی " در تا لار بتهون  خا نه ی هنر مندان ا یرا ن وا قع در  خیا با ن ایرا نشهر  تهران خوا هید

شنید  ورود برای علا قمندا ن اهل شعرو شعور و  هنر آ زا د است . ریا ست این انجمن ادبی هنری

به عهده ی استاد گرا می جناب آ قای سرهنگ وزیری  می با شد.  شاد و دا نشگام با شید.پ.م.م

 mouse code

كد ماوس